Przepisy ppoż i rodzaje zabezpieczeń w obiektach magazynowych


Przepisy prawne wyraźnie określają, jakie wymagania spełniać muszą obiekty magazynowe pod kątem ochrony przeciwpożarowej. Zastosowanie się do nich pozwala na znaczące ograniczenie zagrożenia, jakie wiąże się z powstaniem i rozprzestrzenieniem ognia. W obiektach magazynowych przechowywane są różne materiały, które mogą być łatwopalne i zwiększać prawdopodobieństwo pożaru. Z tego względu konieczne jest stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, pozwalających na wykrycie ognia, sygnalizujących jego powstanie oraz uławiających gaszenie.


Bezpieczeństwo przeciwpożarowe magazynu

Czynnikiem wpływającym na poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektu jest tzw. gęstość obciążenia ogniowego. W magazynach utrzymuje się ona na wysokim poziomie, dlatego zabezpieczenia ppoż. muszą być dobierane w oparciu o nośność ogniową, zapewniać dostęp do drogi ewakuacyjnej oraz uwzględniać jednoczesną ochronę konstrukcji. Poza wdrożeniem odpowiednich systemów ochrony, konieczne jest również przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla osób przebywających na terenie danego obiektu. Na bezpieczeństwo pożarowe w dużym stopniu wpływa też sposób eksploatacji magazynu, liczba jego kondygnacji oraz lokalizacja względem innych budynków czy poziomu terenu. Niezbędna jest również ocena zagrożenia wybuchem, a następnie wyznaczenie takich stref i zaopatrzenie magazynu w oznaczenie klas odporności ogniowej i odpowiednie systemy sygnalizacyjne.

Zagrożenie pożarowe w obiektach magazynowych

W magazynach występuje szczególnie wysokie zagrożenie pożarowe, które może wynikać z różnych czynników. Dotyczy to zarówno nieodpowiedniego składowania palnych materiałów, jak i niewłaściwej lokalizacji samego obiektu. Poziom zagrożenia wzrasta w przypadku braku zachowania zasad ostrożności przez pracowników, np. przy paleniu papierosów. Nie bez znaczenia pozostaje brak nadzoru nad systemami ochrony, niewłaściwy montaż ppoż. czy niesprawność urządzeń alarmowych i gaśniczych. Obowiązkiem zarządcy obiektu jest spełnienie wymogów bezpieczeństwa pożarowego w sposób, który będzie zgodny z przepisami techniczno-budowlanymi. Aby obiekt nie został uznany za zagrażający życiu, musi posiadać drogi ewakuacyjne.

Systemy ochrony przeciwpożarowej w magazynach

Systemy ochrony ppoż. w obiektach magazynowych klasyfikowane są ze względu na sposób ich obsługi, a także zastosowanie. Do najważniejszych systemów ochrony należą systemy ręczne, czyli urządzenia gaśnicze, hydranty i węże. Magazyn musi posiadać systemy kontroli, automatycznego wykrywania i sygnalizowania pożaru, a także tryskacze ppoż. oraz inne instalacje do gaszenia ognia. Każdy obiekt powinien być wyposażony w urządzenia do usuwania dymu i kontroli temperatury, a także zabezpieczenia konstrukcji, instalacji oraz kanałów wentylacyjnych i oddymiających. Nie bez znaczenia pozostaje impregnacja ognioochronna materiałów palnych. W przypadku magazynów, montaż systemów ppoż. często musi być przeprowadzany na dużych wysokościach. W takich warunkach zwykle stosowana jest alpinistyka przemysłowa. Montaż instalacji przeciwpożarowych oferuje firma Teton, która zajmuje się również ich modernizacją i konserwacją.

Przepisy ppoż. dla obiektów magazynowych

Wymagania ppoż. dla magazynów reguluje przede wszystkim Rozporządzenie MSWiA z 7 czerwca 2010 roku, które dotyczy ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych, budynków i terenów. Postawę prawną stanowi dla niego Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991 roku. Do obowiązków właścicieli i zarządców magazynów należy utrzymywanie urządzeń i gaśnic w prawidłowym stanie technicznym i funkcjonalnym, wyposażenie obiektu w odpowiednie wyłączniki prądu oraz umieszczenie znaków bezpieczeństwa zgodnych z Polski Normami na odpowiednich miejscach. Montaż instalacji tryskaczowych oraz innych systemów zawsze musi być przeprowadzony w sposób profesjonalny, a ich stan poddawany regularnym kontrolom. Niezbędne jest też umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji postępowania w przypadku pożaru, włącznie z wykazami telefonów alarmowych. Należy ponadto przeprowadzać systematyczne porządki w miejscach występowania płynów palnych.


Wyświetleń: 1249

0 komentarzy   |   Dodaj własną opinię


Proszę czekać..
Średnia ocena: 5.0/5 (2 głosów oddanych)

Strefa dla Producentów materiałów budowlanych, Dystrybutorów i Agencji PR.

Strefa dla zarejestrowanych składów i hurtowni budowlanych.

Strefa dla Klientów Indywidualnych, Firm Wykonawczych i Transportowych.