2010-12-30 15:22:11 "Inny styl, inne metody" - Komunikat Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu

Poniżej prezentujemy komunikat wydany przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu. Komunikat jest odpowiedzią na krytyczne komunikaty i wypowiedzi Prezesa Stowarzyszenia Producentów Styropianu dotyczące Programu Gwarancji Jakości Styropianu PSPS. 

KOMUNIKAT

W związku z rozpowszechnianymi wypowiedziami prezesa Stowarzyszenia Producentów Styropianu na temat „wątpliwości natury formalno-prawnej i techniczno - merytorycznej, dotyczącej regulaminu Programu Gwarancji Jakości Styropianu PSPS", Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu z siedzibą w Warszawie informuje.

Programu Gwarancji Jakości Styropianu PSPS jest przyjazny dla klienta i uczciwy wobec producentów. Obawy przed nim mogą mieć tylko ci, którzy mają coś do ukrycia.

Brak wiarygodności SPS

Stowarzyszenie Producentów Styropianu (SPS) z siedzibą w Krakowie (wcześniej w Oświęcimiu) to organizacja historyczna, która od 2008 roku jest wspierana praktycznie tylko przez jednego producenta. Wszyscy inni ją opuścili nie akceptując stylu i metod działania zarządu tej organizacji.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) z siedzibą w Warszawie to nowa organizacja, której celem jest kontynuacja idei stojących u podstaw zawiązania poprzedniej. Ich realizacja przestała być możliwa w dawnych strukturach.

Obecnie PSPS jest jedyną reprezentacją branży styropianowej w Polsce, zrzesza blisko 50 członków zwyczajnych, a udział w rynku członków wspierających PSPS przekracza 70 %. Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu chce swoimi działaniami poprawić wizerunek branży oraz dbać o dobrą jakość wyrobów styropianowych wprowadzanych do obrotu. Pragnie też propagować zupełnie nowy styl i metody działania w branży styropianowej. Bez agresji, przyginania zasad do partykularnych interesów i wprowadzania w błąd opinii publicznej.

Pierwszym wyrazem tego nowego stylu i metod działania branży jest wdrażany właśnie Program Gwarancji Jakości Styropianu, który stał się przedmiotem gwałtownych ataków ze strony przedstawicieli Stowarzyszenia Producentów Styropianu. Warto więc jeszcze raz wyjaśnić jego podstawowe zasady pokazując absurdalność zarzutów podnoszonych przez SPS.

Równe traktowanie i dotkliwe kary dla nierzetelnych producentów

Program Gwarancji Jakości Styropianu PSPS jest otwarty dla wszystkich producentów płyt ze styropianu dla budownictwa i, co warto podkreślić, przystąpienie do niego nie wiąże się z żadnymi barierami, dodatkowymi wymogami, kosztami, etc. Nie ma mowy o nierównym traktowaniu kogokolwiek.

Dobrowolne przystąpienie do Programu polega na poddaniu się odpowiedzialności i sankcjom w przypadku negatywnego wyniku badań jakości produktów. Okres na poprawę jakości (w regulaminie określonym jako „postępowanie naprawcze") jest jasno określony i, w razie braku poprawy, kończy się usunięciem z Programu.

Nieprawdą jest jakoby „nieuczestnicy Programu byli bezwzględnie karani już za jeden negatywny wynik". Po pierwszym cyklu przewidziane jest jedynie upomnienie i wezwanie do poprawy jakości. Z braku innych narzędzi sprawy producentów spoza Programu, którzy zignorują wezwanie do dobrowolnej poprawy jakości, będą przekazywane odpowiednim organom.

Bezzasadny jest zarzut dotyczący możliwości sankcjonowania producenta - nieuczestnika za 1% odstępstwo od deklarowanych parametrów. Po pierwsze wykluczają go przyjęte w normach metody badań, po drugie w każdym przypadku producentowi przysługuje prawo do ponownego zbadania zmagazynowanej w tym celu próbki B.

„Kary" pieniężne dla uczestników programu obliczane są proporcjonalnie do stopnia odstępstwa i skali wprowadzania wyrobu do obrotu. Trudno nazwać „symboliczną" opłatę, która w jednym tylko cyklu dochodzić może do 90 tys. PLN przy odchyleniu parametru Lambdy od parametru deklarowanego o 0,002 W/mK (daje to 270 tys. rocznie PLN). System „kar" został tak opracowany, by producentowi nie opłacało się zaniżać jakości. Podobny system od lat funkcjonuje w Niemczech i przynosi spodziewane efekty.

Zamiast skomplikowanych, administracyjnych procedur, pozornych sankcji skierowanych wobec jednej partii wyrobów oraz wieloletnich procesów sądowych, powstaje więc system, którego wpływ na jakość styropianu będzie odczuwalny już na początku 2011 roku. Im bardziej powszechny będzie udział producentów w Programie, tym szybciej będzie przebiegać poprawa jakości styropianu na rynku.

Świadomy klient i certyfikat

Najważniejszym gwarantem sprawności działania systemu powinien być klient. Dlatego wstępnym, tzw. przesiewowym, parametrem badanym w programie będzie gęstość styropianu. Praktycznie każdy będzie mógł, na podstawie specjalnej tabeli dostępnej na stronach internetowych PSPS, wstępnie zweryfikować jakość kupowanego materiału.

Gęstość czyli waga wyrobu jako parametr pomocniczy i informacyjny jest najczytelniejszym z narzędzi, jakie można w tym momencie zaproponować klientom. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się już blisko 30 producentów tj. około 75 % rynku wyrobów ze styropianu. Obawy przed czytelnymi rozwiązaniami mogą mieć wyłącznie Ci, którzy mają coś do ukrycia.

Badanie będzie przeprowadzane na podstawie oznaczeń na opakowaniu. Jeżeli oznaczenie produktu, uczestnika lub nieuczestnika programu, nie będzie się mieściło w przyjętym standardzie wskazanym w specjalnej tabeli, produkt ten nie będzie podlegał badaniu gęstości tylko od razu badany będzie parametr deklarowany (CS lub lambda).

Bezpośrednie powiązanie gęstości wyrobów z innymi parametrami jakości styropianu ( lambda i CS) zawiera zarówno norma europejska PN-EN-13163 : 2009 (stanowi ona podstawę znakowania i wprowadzania do obrotu wyrobów ze styropianu), jak i jej krajowe uzupełnienie - polska norma na zastosowania PN-B-20132 : 2005. Odwołanie się do gęstości jako tzw. parametru przesiewowego ma więc swoje uzasadnienie prawne. Jest też uznawane przez liczące się ośrodki naukowe.

Program będzie z czasem ewoluował w kierunku badań wszystkich produktów na zgodność z parametrami deklarowanymi (czyli przewodnością cieplną oraz naprężeniami ściskającymi). W pierwszym etapie chodzi głównie o powszechną i permanentną kontrolę produktu, nawet jeżeli jest ona obarczona niewielkim błędem. Rzetelny producent powinien mieć do czynienia z wyedukowanym klientem, który wie, co kupuje.

Certyfikat Gwarancji Jakości i Znak Gwarancji Jakości Styropianu PSPS są oznakowaniami, których celem jest wskazanie Klientowi, że dany wyrób pozytywnie przeszedł badania przeprowadzone przez PSPS. Warunkiem uzyskania znaku jest systematyczne osiąganie pozytywnych wyników badań, które będą odbywać się 3 razy w roku. Żadne inne wyroby budowlane nie są obecnie badane z większą częstotliwością i wnikliwością. Pozytywny wynik tak rygorystycznej weryfikacji zasługuje na wyróżnienie.

Dobro konsumentów, interes branży

Niedobrze jest, gdy historyczne zaszłości biorą górę nad celami nadrzędnymi tj. interesem branży i dobrem konsumentów.

Program Gwarancji Jakości Styropianu PSPS jest pierwszym systemem, który gwarantuje konsumentom w Polsce pełny, obiektywny i transparentny proces oceny wyrobów ze styropianu. Producentom zapewnia czytelne i obiektywne zasady kontroli i związanej z nią odpowiedzialności. Wyeliminowano z niego szereg błędów i niedociągnięć, którymi obarczone były dotychczasowe inicjatywy tego typu.

Zamiast prób eliminacji konkurencji pod pretekstem dbania o interes klienta, postawiono na czytelne, długoterminowe działania, przejrzyste procedury i edukację rynku. Efekty tego wyboru pokaże czas. PSPS jest raczej spokojne o ten wynik.

W imieniu zarządu PSPS

Kamil Kiejna, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu

źródło : PSPS

 

Zobacz również :

Komunikat Stowarzyszenia Producentów Styropianu

System badania jakości polskiego styropianu

Serwis mam-sklad.pl 

Powrót

Strefa dla Producentów materiałów budowlanych, Dystrybutorów i Agencji PR.

Strefa dla zarejestrowanych składów i hurtowni budowlanych.

Strefa dla Klientów Indywidualnych, Firm Wykonawczych i Transportowych.